ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Những dấu ấn từ nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tháng 12/2018, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII đã được tổ chức thành công với nhiều dấu ấn đặc biệt. Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội lần thứ VII là dấu mốc cho một nhiệm kỳ hoạt động rất hiệu quả.

ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Những dấu ấn từ nhiệm kỳ 2018 - 2023

Những dấu ấn từ nhiệm kỳ 2018 - 2023