Quốc hội họp bất thường lần thứ 4 - Tân Chủ tịch nước tuyên thệ

Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng nay 2/3, tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Chủ tịch Nước nhiệm kỳ mới tuyên thệ trước Quốc hội.