[TRỰC TIẾP] Quốc hội nghe các báo cáo về Kinh tế - Xã hội và kiến nghị của cử tri

Chương trình làm việc ngày 22/7 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.