Thay đổi tư duy nông dân, huyện vùng cao yên tâm giảm nghèo

Huyện nghèo Quỳnh Nhai, thuộc tỉnh Sơn La, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tập trung phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc. Từ đó từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, gắn với đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy đời sống của người dân nghèo từng bước được cải thiện.

Thay đổi tư duy nông dân, huyện vùng cao yên tâm giảm nghèo