Nông dân SXKD giỏi toàn quốc lần thứ VI: Ông Bảy Bon, người dâng trọn đời mình cho dòng sông Hậu

Ở vùng đất miền Tây này, không ai là không biết đến ông Bảy Bon. Gắn bó gần trọn đời mình cho con sông Hậu, điều con sông này đã cho ông nhiều nhất, đó chính là tình cảm của bao người vùng đất này, đã bao bọc, nuôi nấng và cùng ông xây dựng nên những cộng đồng ấm no, đậm đà văn hóa.


Bảy Bon – Người dâng trọn đời mình cho dòng sông Hậu